LLibre: Transporte marítimo de mercancías: Los elementos claves, contratos y seguros

22/07/2020

Els elements clau, els contractes i les assegurances

El transport marítim és un element clau de la cadena de subministrament global. La capacitat i versatilitat que ofereixen els vaixells, la seguretat i l'eficàcia assolida mitjançant l'ús de l'contenidor, permeten una cobertura mundial per transportar tot tipus de mercaderies.

Aquest llibre detalla els elements que intervenen en la cadena de l'transport marítim, i descriu les infraestructures i les figures professionals que participen en aquesta activitat: l'empresa naviliera, l'estibadora, la consignatària, la transitària, etc.

Un altre aspecte rellevant que s'examina en profunditat són les diferents tipologies de vaixells d'acord amb les mercaderies que transporten. Un apartat jurídic i legal presenta un exhaustiu estudi dels contractes, les assegurances i les incidències que poden sobrevenir en el transport. Tot això permet obtenir una visió completa dels requeriments i les eventualitats que les empreses carregadores i les operadores de transport han de contemplar, especialment en el moment de formalitzar la contractació dels serveis.

Aquesta obra és un manual de consulta, summament útil i funcional, que ofereix als professionals i estudiants els coneixements necessaris per capacitar-se i optimitzar la gestió de l'transport marítim.

  • Una visió integral i didàctica de l'transport marítim
  • Anàlisi legal i contractual de les assegurances de transport.
  • Tipus i funcions dels contractes de transport.
  • Aspectes legals i preventius dels accidents marítims

https://www.margebooks.com/es/308313/transporte-maritimo-mercancias.htm